Производственный концерн "ВОЕНТОРГ ДИСИ" 26 лет Доверия и Стабильности
  • Украинский
  • English
Trezub
28 Фев 2017 0

День штурманської служби авіації збройних сил України!💙💛

Вітаємо всіх з денем штурманської служби авіації збройних сил України!💙💛

Áîåâûå ñàìîëåòû ÑÓ-27 ïåðåä êîíòðîëüíûìè ïîëåòàìè, â Çàïîðîæüå, â ñðåäó, 17 àïðåëÿ 2013 ã.  ýòîò äåíü ñîñòîÿëèñü êîíòðîëüíûå ïîëåòû äâóõ áîåâûõ ñàìîëåòîâ ÑÓ-27, îòðåìîíòèðîâàííûõ íà çàïîðîæñêîì àâèàðåìîíòíîì çàâîäå «ÌèÃðåìîíò». Ôîòî Àëåêñàíäðà Ïðèëåïû / ÓÍÈÀÍ